Skip Navigation Linksדף הביתאיכות הסביבהחושבים ירוק
חושבים ירוק

צמצום פסולות מסוכנות
בשנים האחרונות נבנתה תוכנית אב בשם "אפס פסולת" . מטרת התוכנית היא הגעה למצב שתהליכי הייצור השונים לא מייצרים פסולת. הן ע"י מניעה במקור או לחילופין מניעת פינוי הפסולות לאתרים מורשים ושימוש בפסולת כמשאב.  מאז הקמת התוכנית, פינוי הפסולות המסוכנות לאתרים המורשים צנח בעשרות אחוזים
קרקע
כל שטח המפעל אטום לחדירת נוזלים לקרקע . פז שמנים עובדת בשיתוף פעולה מלא עם רשות המים והמשרד להגנת הסביבה בכל הקשור לקרקעות וניקוז השפכים בצורה המיטבית למערכת הטיפול לשטח המפעל. 
ועדות איכות הסביבה
תוכנית שמטרתה העלאת מודעות העובדים לנושאי איכות הסביבה. יישום התוכנית ע"י ועדות חודשים בשיתוף ההנהלה, עובדים ואנשי המקצוע הרלוונטי והעלאת הנושאים הקשורים לאיכות והגנת הסביבה.
אסדרה אינטגרטיבית
המפעל נמצא בהליך של אסדרה אינטגרטיבית מול המשרד להגנת הסביבה . בהליך זה בוחנים את כלל השפעות החברה על הסביבה.  אוויר, מים, שפכים, אנרגיה, פסולות וכדומה.  בתהליך זה משווים בין התהליכים בפז שמנים לבין תקנים אירופאיים (BREF) . כלל תהליכי פז שמנים עומדים בטכניקה המיטבית הזמינה (BAT)